Kalmarehus

Kvarteret var det första som uppfördes vid Kungsportsavenyen, och omfattar Avenyn 3-17 / Teatergatan 4-18 / Storgatan 45-49 / Vasagatan 52-54 och bebyggdes under åren 1872-1873, förutom Vasagatan 52 som uppfördes 1877. Kvarteret kallas Engelska kvarteret då byggnaderna utformades efter engelsk förebild,[15] samt genom att tomtägaren änkefru Jacobina Scott, född Barclay var gift med den engelske pastorn John Henry Scott. Området hette från 1785 Wohlfahrts ängar, efter den Wohlfarthska tobaksplantagen (Bernhard Wolfahrt, 1742-1808) vid Södra vägen och västerut.

Husen var utformade som radhus om huvudsakligen tre våningar, med några lägre delar, mot Avenyn och gårdar mot Teatergatan och ritades av Johan August Westerberg (som själv flyttade in i ett av husen, Avenyn 15) och August Krüger. Det var änkefru Jacobina Scotts marker, som staden köpt 1867, mot att hon skulle få bo kvar på landeriet Mariefred, eller Kallens trädgård, och dessutom själv fick köpa fritt två kvarter längs Avenyen. Under hennes namn fastställdes den 22 mars 1872 sex ritningar till trevånings stenhus vid ”Gamleportsavenuen” i 14 roten. Samma år den 31 maj fastställdes ytterligare tre liknande. Genom 1942 års stadsplan utfördes förändringar av husen (1943) och de lägre delarna byggdes på och bottenvåningarna fick butikslokaler.

Förslaget presenterades i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1873, med följande kommentar:
Huruvida dylika byggnader passa i våra förhållanden får framtiden afgöra. Det förefaller vid betraktandet af lokalerna att de sedvanliga stora kalaserne och balerne här ej hafva så fritt och stort svängrum, som i de svenska våningarna med sina i följd liggande rum och salar, hvarjemte det kan tyckas att familjen får genom det ständiga springet upp och ned, snart sagt bo i trapporna. Men därmed hur som helst, det är ett uppslag till något nytt och de som väljer ’engelska kvarteret’ för att der slå ner sina bopålar skola nog komma att trifvas der, förutsatt att de äro införlifvade med ’old Albionns’ seder och bruk.